Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekijk onze

Privacy

Policy

privacy policy

 

 

1. Wie zijn wij?

Bennet Engineering is een multi-specialist, sterk in permanente rekrutering, interim management en project consulting. We zijn gevestigd in België en worden vertegenwoordigd door Mitch Trappers.
 

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van ons bedrijf moeten we persoonlijke gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven. Onder de AVG/GDPR (dat is de nieuwe privacywet die van toepassing is binnen de EU) zijn wij verplicht u te informeren over wat we doen met gegevens die via elektronische middelen worden verzameld. Deze privacyverklaring is daarom van toepassing op alle informatie die aan ons wordt overgedragen via elektronische middelen (website, e-mail). Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium zoals (Facebook of Twitter), het privacy beleid van die website voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.
 

3. Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over ons privacy beleid kan u ons contacteren via volgende kanalen:

 • Telefoon: +32 3 361 00 00
 • E-Mail: privacy@bennet.be
 • Adres: Prins Boudewijnlaan 7-D, 2550 Kontich
 • Website: www.bennet.be
 • Ondernemingsnummer: 0672.566.128 

 

4. Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?

Wij vragen telkens uw toestemming als toekomstige of huidige klant/kandidaat van Bennet voor de verwerking van volgende gegevens, of verwerken de gegevens wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Bennet:

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens zoals naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door de verantwoordelijke: wij verwerken deze gegevens om u te identificeren binnen Bennet.

Financiële identificatiegegevens
Gegevens zoals identificatie– en bankrekeningnummers, nummers van krediet– of debetkaarten / Beroepsactiviteiten / Overeenkomsten en schikkingen (voor freelancers): wij gebruiken deze gegevens om u als freelancers correct en vlot te kunnen betalen wanneer uw contract via ons loopt.

Persoonlijke kenmerken
Kenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat en nationaliteit: wij hebben uw nationaliteit nodig om te zien of u in aanmerking komt voor bepaalde functies waar een Belgische of EU/EER-nationaliteitsvereiste is, en om te verifiëren of u bepaalde documenten nodig hebt om te kunnen werken. Wij verwachten van u geen gegevens over andere persoonlijke bijzonderheden. Indien u deze toch aanbiedt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gebruiken om uw profiel verder mee aan te vullen.

Opleiding en vorming
Bijvoorbeeld academische curriculum, beroepsbekwaamheid, professionele ervaring: wij gebruiken uw academische en professionele achtergrond om u de best mogelijke vacatures aan te kunnen bieden.

Beroep en betrekking
Gegevens over de huidige betrekking, aanwerving, beëindiging van de betrekking, loopbaan, loon, activa die het personeelslid bezit, organisatie van het werk, evaluatie, vorming tot functie, gebruik van informaticamiddelen: om u de best mogelijke vacatures aan te kunnen bieden hebben wij graag een zo ruim mogelijk profiel van uw werkervaring om een job te kunnen vinden die aansluit bij eerdere ervaringen en competenties.

Vrijetijdsbesteding en interesses:
Wij verwachten van u als kandidaat geen gegevens inzake hobby’s en interesses. Indien u deze toch aanbiedt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gebruiken om uw profiel verder mee aan te vullen.

5. Wie heeft toegang tot uw data?

De recruitment consultants van Bennet hebben toegang tot uw gegevens, strikt wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren die hierboven is beschreven.
Uw gegevens worden ook overgedragen aan onze klanten die op zoek zijn naar een talentvolle werknemer. Wij vragen telkens toestemming aan u voordat we uw persoonlijke gegevens overmaken. De categorieën gegevens die naar de klant worden verzonden, zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden en van wat u ons in uw CV hebt verstrekt. Daarom vragen wij u vriendelijk om in deze fase geen informatie te verstrekken die u nog niet wilt bekendmaken. Dit kan natuurlijk wel een effect hebben op de effectiviteit van onze matching. We vragen u dus goed te overwegen hoe gedetailleerd u wil zijn bij het opstellen van uw CV. We zullen uw gegevens niet overdragen aan klanten buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 

6. Hoe lang wordt uw data bijgehouden?

We houden uw gegevens bij zolang we in contact zijn. Indien we 2 jaar lang geen contact meer met u hebben, verwijderen we uw gegevens uit onze systemen. Indien we echter grond hebben om te geloven dat we uw gegevens voldoen aan één van de uitzonderingen uit het recht op gegevenswissing (zie onder), zullen we uw gegevens niet verwijderen.
 

7. Wat zijn uw rechten?

Recht van inzage
Iedereen heeft een recht van inzage op zijn gegevens. Dit betekent dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten in detail beschrijven. In dit beleid vindt u de antwoorden op die vragen.
We moeten u ook een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via e-mail, tenzij u specifiek om de informatie per post vraagt ​​of wanneer een e-mail niet mogelijk is vanwege technische omstandigheden. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis.
Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

Recht op rectificatie (recht op correctie)
Als we in het bezit zijn van onjuiste gegevens of van gegevens die niet langer up-to-date zijn, zullen we dit op eenvoudig verzoek opnieuw aanpassen via een van de bovengenoemde kanalen. Als we vermoeden dat de gegevens die we van u hebben niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)
Onder een beperkt aantal omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens onverwijld verwijderen. Wij zullen echter uw e-mailadres, en/of telefoonnummer, en/of adres, en/of naam op een blacklist bewaren zodat ons systeem zal opmerken dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden in verband met interessante nieuwe uitdagingen.

Omstandigheden wanneer wij u gegevens verwijderen

 • We hebben uw gegevens niet meer nodig
 • U trekt uw toestemming in voor verwerking (indien de verwerking uitsluitend op toestemming was gebaseerd)
 • U hebt uw recht om bezwaar te maken ingeroepen (zie hieronder)
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij

Er zijn ook enkele uitzonderingen waarbij we uw gegevens niet kunnen verwijderen. Deze zijn in onze sector echter zeer uitzonderlijk, en we informeren u hierover moest dit van toepassing zijn. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie dat altijd prevaleert
 • Naleving van een wettelijke verplichting
 • Redenen van volksgezondheid
 • Archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG
 • Het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

Recht op beperking van verwerking
Als we in het bezit zijn van onjuiste gegevens, wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd, er sprake is van juridische claims of er sprake is van het recht om bezwaar te maken tegen artikel 21 (zie hieronder) zullen we de verwerking stopzetten (met uitzondering van opslag) totdat de kwestie is opgehelderd. Wanneer een overeenkomst is gesloten, de claim door ons als incorrect wordt beschouwd, of enige andere omstandigheid maakt dat de beperking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Recht op kennisgeving
Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit
Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller in “machine leesbaar formaat” verzonden (indien technisch mogelijk).

Recht op bezwaar
Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van artikel 6.1.e) AVG, hebt u het juiste doel. We zullen uw bezwaar onderzoeken en zullen de verwerking alleen voortzetten na het onderzoek en als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld. Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.
 

8. Kan u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen:

  1. Als er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken.
  1. Intrekking van toestemming mag niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd: als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe, wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd en als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden de gegevens op die basis verder verwerkt.
    

9. U wil een officiële klacht indienen. Waar kan u terecht?

Als we uw verzoek niet optimaal konden behandelen, hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact

10. Waarom moeten sommige velden verplicht ingevuld worden?

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of omwille van contractuele redenen hebben wij soms een minimum aan informatie nodig om te kunnen functioneren, uw data te kunnen verwerken of aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Wij vragen enkel een naam en e-mailadres om u te kunnen bereiken en identificeren. Alles wat u voor het overige aan ons bezorgt, is op vrijwillige basis.
 

11. Doet Bennet aan profiling of automatische gegevensverwerking?

Het zijn onze recruitment consultants die eigenhandig op zoek zullen gaan naar een job die bij u past.